STANOVY

SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU

COHORS – PREŠOV

 

S T A N O V Y

 

Článok 1
Názov a sídlo združenia
 
 
1. Združenie má názov Skupina historického šermu COHORS – PREŠOV a sídli na adrese :  Tibor Straka, Obrancov mieru 29, 080 01 Prešov.
 
 
Článok 2
Základné ustanovenia
 
 
1. Skupina historického šermu COHORS – PREŠOV ( ďalej len SHŠ ) je v zmysle § 83 / 1990 Zb. z. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť v športovom odvetví – šerme, prípadne iných činnostiach, súvisiacich so šermom.
 
2. Poslaním SHŠ je uspokojovať záujmy a záľuby v oblasti šermu, vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia členov SHŠ, zvyšovať telesnú, športovú výkonnosť a učiť rytierskym cnostiam (viď KÓDEX COHORSU).
 
 
3. SHŠ je otvorenou, samostatnou, nezávislou, nepolitickou, spoločenskou organizáciou, ktorá odvíja svoju činnosť na demokratických princípoch.
 
 
4. SHŠ tvoria jeho členovia. Do SHŠ môžu vstúpiť i ďalšie záujmové skupiny, ktoré požiadajú o prijatie. O ich prijatí rozhodujú členovia SHŠ hlasovaním.
 
 
 
Článok 3
Členstvo
 
 
1. Členstvo v SHŠ môže byť
 • individuálne
 • čestné
 
2. Individuálne členstvo v SHŠ je dobrovoľné. Členom sa môže stať občan Slovenskej republiky bez rozdielu politického presvedčenia, príslušnosti, náboženského vyznania a pohlavia. O prijatí rozhoduje výbor SHŠ.
 
 
3. Čestné členstvo sa môže udeliť jednotlivcovi za osobitné zásluhy o rozvoj SHŠ. O udelení rozhodujú členovia skupiny.
 
 
4. O vstup do skupiny môže požiadať každý záujemca starší ako 16 rokov, ktorý má záujem o históriu a historický šerm. Nastupuje na skúšobnú dobu ako ČAKATEĽ.
Člen môže vystúpiť zo SHŠ kedykoľvek po vrátení kostýmov, zbroje a zbraní, ktoré mal v užívaní a vyrovnaní prípadných podlžností.
Člen môže byť zo skupiny vylúčený len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov, ktorí majú hlasovacie právo a sú prítomní na hlasovaní. Dobu postupu v skupine je povinný zachovať každý člen, nie je možné obísť jeden alebo dva stupne.
 
 
5. Hlasovacie právo :
ČAKATEĽ má v skupine len poradný hlas. O jednotlivých veciach v skupine možno rozhodovať (ak je potrebná účasť všetkých členov), len pri nadpolovičnej účasti členov s hlasovacím právom. Hlasovacie právo majú TOVARIŠI, MLADŠÍ A STARŠÍ GARDISTI, ktorí za uplynulú sezónu splnia požiadavky na obdržanie hlasovacieho práva, ak výbor nestanoví inak. Hlasovacie právo sa môže odobrať pri nedodržaní povinností člena skupiny. Vylučuje sa možnosť zdržať sa hlasovania.
 
 
6. Práva a povinnosti člena :
 
Člen skupiny má právo
 • kritizovať, navrhovať
 • nosiť vlastný heraldický znak
 • nosiť označenie podľa dosiahnutého stupňa
 • rozhodovať o všetkých akciách v skupine stanovenými formami podľa volebného, hlasovacieho práva
 • zdokonaľovať svoje znalosti z oblasti histórie, herectva
 • požiadať o pomoc ostatných členov skupiny
 
Člen je povinný :
 • zúčastňovať sa na schôdzach
 • minimálne na 50 % nácvikov ( tréningov ), vystúpení, i aktivít spojených s údržbou skupinových zbraní a rekvizít
 • dodržiavať stanovy skupiny, KÓDEX COHORSU, rešpektovať výbor a funkcionárov skupiny
 • riadne a včas platiť členské, (skupinou schválené) príspevky, poplatky
 • starať sa o veci zverené skupinou
 • podriadiť sa väčšine skupiny pri hlasovaní
 • zdokonaľovať svoje znalosti z oblasti remesiel a výučby šermu
 • neužívať alkohol a iné omamné látky pred a počas vystúpeniami skupiny
 • v prípade, že má menej ako 18 rokov,  preukázať sa písomným povolením od svojich zákonných zástupcov, že môže vykonávať činnosť spojenú so SHŠ. Táto povinnosť platí i pre čakateľa
 
7. Všetci členovia musia byť poistení pre prípad ošetrenia doma i v zahraničí.
 
 
 
Článok 4
Hlavné úlohy
 
 
1. SHŠ sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov členov.
2. SHŠ si podľa možnosti vytvára ekonomické, ale aj materiálno-technické (výzbroj, výstroj, kostýmy, rekvizity) podmienky pre činnosť skupiny ako celku.
 
 
 
Článok 5
Organizačné zásady
 
 
1. SHŠ sa vo svojej činnosti riadi stanovami SHŠ.
2. SHŠ prostredníctvom svojich členov využíva všetky možnosti, aby v súlade s platnými predpismi získali ďalšie vlastné príjmy a s nimi hospodárili samostatne.
 
 
 
Článok 6
Orgány SHŠ COHORS.
 
 
1. Najvyšším orgánom SHŠ je členská schôdza.
2. Členská schôdza prerokováva základné otázky činnosti SHŠ:
 • uznáša sa o vzniku SHŠ, názve, symbolike a zániku
 • schvaľuje, mení, ruší stanovy SHŠ
 • prerokováva správu o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie
 • schvaľuje rozpočet pre nasledujúce obdobie
 • vymedzuje členom hlasovacie právo pre nasledujúce obdobie a schôdzu samotnú
 
3. Funkcie skupiny:
a. MAJSTER ( štatutárny zástupca skupiny )
 • je najvyšší predstavený skupiny, volí sa zo starších gardistov
 • zodpovedá za chod skupiny
 
b. ZÁSTUPCA MAJSTRA ( štatutárny zástupca skupiny )
 • volí sa len zo starších gardistov, vedie dochádzku
 • v neprítomnosti MAJSTRA ho zastupuje
 
c. POKLADNÍK ( štatutárny zástupca skupiny )
 • volí sa zo starších a mladších gardistov
 • stará sa o financie skupiny
 • zhromažďuje podklady pre daňový úrad
 
d. KRONIKÁR
 • volí sa z tovarišov, starších a mladších gardistov
 • zhromažďuje fotodokumentáciu a iné materiály týkajúce sa skupiny
 • zaznamenáva do kroniky udalosti týkajúce sa skupiny
 
e. HOSPODÁR
 • volí sa z tovarišov, starších a mladších gardistov
 • eviduje majetok skupiny (vedie potrebnú evidenciu)
 • stará sa o jeho rozdelenie medzi jednotlivých členov skupiny
 • je zodpovedný za funkčnosť a ošetrovanie replík zbraní a rekvizít skupiny
 
f. VELITEĽ STRELECKÉHO ODDIELU
 • volí sa z tovarišov, starších a mladších gardistov
 • má na starosti repliky palných zbraní a všetky strelecké rekvizity
 • je zodpovedný za strelecký oddiel
 • vykonáva dvakrát ročne preskúšanie streleckého oddielu zo streleckej spôsobilosti
 
g. ZDRAVOTNÍK
 • volí sa z tovarišov, starších a mladších gardistov
 • je zodpovedný za lekárničku a jej obsah (dodržanie exspiračnej doby liečiv)
 • ovláda prvú pomoc
 • vykonáva raz ročne poučenie s praktickým preskúšaním  podania prvej pomoci u všetkých členov skupiny
 
h. ČLEN VÝBORU
 • volí sa z tovarišov, starších a mladších gardistov
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach výboru
 • vykonáva povinnosti výboru
 • predkladá podnety od ostatných členov skupiny na prerokovanie výboru
 
4. Všetky stanovené funkcie sú volené verejným hlasovaním na dobu neurčitú. Na zvolenie do funkcie a výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov oprávnených hlasovať. Na odvolanie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov oprávnených hlasovať. V prípade ustanovených nových funkcií sa voľba na novú funkciu prevedie vyššie uvedeným spôsobom.
 
 
5. Výbor skupiny
 • je volený, výkonný orgán, ktorý tvorí nepárny počet členov skupiny z radov tovarišov, mladších a starších gardistov
 • neoddeliteľnou súčasťou je majster, zástupca majstra a pokladník skupiny
 • organizuje a kontroluje hospodársku činnosť
 
6. Menom SHŠ sú oprávnení navonok vystupovať: štatutárni zástupcovia skupiny, t.j. majster, jeho zástupca a pokladník, alebo písomne splnomocnení členovia SHŠ.
Na platnosť písomného platového úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb (stanovených vyššie).
 
 
Článok 7
Základné rozdelenie
 
1. ČAKATEĽ
 • uchádzač o členstvo v skupine na dobu minimálne 12 mesiacov
 • rozhoduje sa o vstupe do SHŠ
 • plní povinnosti člena skupiny
 • učí sa základné bojové techniky palicou
 • jeho povinnosťou je oboznámiť sa so stanovami a chodom skupiny
 • zabezpečí si vlastný kompletný kostým a zbroj
 • po uplynutí uvedenej doby žiada výbor o členstvo v skupine
 
2. TOVARIŠ
 • na dobu minimálne 2 rokov
 • plní povinnosti člena skupiny
 • ovláda boj palicou, učí sa ovládať meč
 • učí sa ovládať jeden druh remesla (za remeslo sa považuje výroba vecí – doplnkov pre skupinu, nie iba pre vlastnú potrebu, t. j. pletenie košieľ, výroba zbraní, častí zbroje, obuvi, odevov, doplnkov, výroba rekvizít a pod.)
 • má zvládnuté minimálne 2 súboje
 • pracuje na rozvoji svojich schopností, kostýmu a zbroje, na raste osobnosti v súlade s KÓDEXOM COHORSU
 • má hlasovacie právo
 • môže sa stať členom streleckého oddielu, voleným funkcionárom a členom výboru
 • o postúpení na ďalší stupeň rozhoduje na základe vykonaných zásluh výbor skupiny
 
3. MLADŠÍ GARDISTA
 • na dobu minimálne 4 rokov
 • plní povinnosti člena skupiny
 • ovláda boj palicou, mečom a zdokonaľuje ho
 • učí sa ovládať ďalší typ zbrane
 • zdokonaľuje sa v ovládaní jedného druhu remesla a výrobe potrebných rekvizít, zdokonaľuje kostýmy a zbroj
 • má zvládnutých minimálne 5 súbojov, používa v nich minimálne 2 druhy zbraní
 • dokáže naučiť ostatných bojové techniky minimálne s jednou zbraňou
 • môže sa stať členom streleckého oddielu, voleným funkcionárom a členom výboru
 • podľa KÓDEXU COHORSU je svojím vystupovaním a správaním príkladom a vzorom pre ostatných členov
 • o postúpenie na ďalší stupeň rozhoduje na základe vykonaných zásluh výbor skupiny
 
 
4. STARŠÍ GARDISTA
 • plní povinnosti člena skupiny
 • ovláda boj palicou, mečom a treťou zbraňou
 • zdokonaľuje sa v ovládaní  remesla a výrobe potrebných rekvizít, zdokonaľuje kostýmy a zbroj
 • má zvládnutých minimálne 6 súbojov, používa v nich minimálne 3 druhy zbraní
 • môže stať sa členom streleckého oddielu, voleným funkcionárom, členom výboru, zástupcom majstra, majstrom
 • vie pripraviť program (scenár, scénku) a súboje
 • vie naučiť ostatných ovládať 2 druhy zbrane a remeslo
 • podľa KÓDEXU COHORSU svojím vystupovaní a správaním je príkladom a vzorom ostatným členom
 • starší gardista je najvyššou dosiahnuteľnou hodnosťou, teda musí zvládnuť velenie na vystúpení
 
5. V skupine sa nepripúšťa svojvoľné odstúpenie z vyššej hodnosti do nižšej.
Hodnosti schvaľuje, alebo odoberá výbor SHŠ, ktorý môže znížiť hodnosť členovi pri závažnom porušení stanov skupiny.
Člen svoju hodnosť stráca v prípade,  ak  ukončí svoje členstvo v skupine. Ak by táto osoba opätovne požiadala o vstup do skupiny,  môže byť po rozhodnutí výboru SHŠ zaradená ako čakateľ a platí pre ňu článok 7 v plnom rozsahu.
Člen svoju hodnosť nestráca,  ak požiada výbor SHŠ o prerušenie činnosti v skupine na určitú dobu.
 
 
6. Skúšky na získanie vyššej hodnosti :
 • Tovariši a mladší gardisti po uplynutí určitej doby pre postup do vyššej hodnosti musia prejsť stanovenými skúškami (škola zbrane, remeslo, história)
 • Výbor SHŠ stanovuje z akých druhov zbrane je možné robiť skúšky.
 • Učiteľa danej zbrane schvaľuje a odvoláva len členská schôdza SHŠ na základe získaných dlhoročných skúseností, alebo na základe získaného certifikátu uznanej školy
 • spôsob vykonania skúšok si stanovuje učiteľ zbrane. Povinnosťou učiteľa je k výučbe zaradiť používanie ochranných odevov, zásad bezpečnosti v šerme a náuku o používaní zbroje a odevu
 • ak by mal byť člen učiaci sa danou zbraňou zaradený do programu v tej istej zbrani musí to byť vždy iba so súhlasom jeho učiteľa
 • v prípade úrazu v súboji (v programe aj v tréningu) prvú expertízu stanovuje učiteľ zbrane, prípadne je povolaný ako expert, na rozriešenie sporu v danej zbrani
 
Článok 8
Hospodárska časť
 
 
SHŠ disponuje hnuteľným majetkom. Jeho majiteľom je celá skupina.
Jednotlivý majetok je zverený členom skupiny, ktorí sú povinní sa o neho starať.
 
 
Článok 9
Finančná časť
 
 
Skupina svojou činnosťou získava finančné príjmy. Ďalšími príjmami sú členské príspevky. S nadobudnutým príjmom skupina hospodári v prostredníctvom pokladníka, ktorý sa riadi právnymi predpismi s riadnym dokladovaním príjmov a výdajov. Pokladník je povinný na každej schôdzi SHŠ predkladať finančné účty.
 
 
Článok 10
Revízna komisia.
 
 
Revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán. Volí ho sponzorská organizácia. Revízna komisia má právo zúčastňovať sa rokovania SHŠ s hlasom poradným.
 
 
 
Článok 11
Spôsob majetkového vyrovnania pri zániku.
 
 
Členská schôdza pri zániku združenia menuje likvidačnú komisiu, ktorá vykoná majetkovo-právne vyrovnanie.  Ukončenie likvidácie oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
 
 
 
Článok  12
Záverečné ustanovenia.
 
Tieto stanovy schválila schôdza SHŠ COHORS dňa 9.2.2011 Ich výklad vykonáva výbor SHŠ. Nadobúdajú účinnosť registráciou na MVSR.
 
 
 
 
 
 
 

KÓDEX  COHORSU

Článok 1:

Som súčasťou Cohorsu! Na to, že som jedným z bratstva som

hrdý a snažím sa o neustále seba zdokonaľovanie!

Článok 2:

Každý člen je môj brat! Prejavujem mu solidaritu, ktorá musí spájať všetkých členov jedného bratstva. Nezdvihnem hlas, tobôž zbraň v hneve proti bratovi! Neprerieknem hanlivé slová voči svojim bratom v zbroji.

Článok 3:

Hájim nielen svoje meno, ale aj meno celého bratstva. Preto som vždy úctivý, pokorný, a statočný. K ženám sa správam príkladne a s úctou.

Článok 4:

K všetkému pristupujem zo zodpovednosťou a vytrvám do konca.  Svoje povinnosti nenechávam na svojich druhov!

Nikdy neopustím svojich bratov, zbraň, vlajku!

Článok 5:

Oddanosť k nadriadenému, úcta ku kódexu, disciplína a  kamarátstvo sú mojím mečom. Viera, statočnosť, lojalita a pokora sú mojím štítom. Vždy budem brániť bezbranných a slabších.

Článok 6:

Medzi bratmi neexistuje klamstvo! Preto nezamlčím pochybenie, ale budem sa ho snažiť napraviť! Opovrhujem podlosťou, podvodom a nespravodlivosťou.